FAQ

SEU ELECTRÒNICA

QUÈ ÉS LA SEU ELECTRÒNICA?

La Seu Electrònica d’aquest Organisme, és un mitjà a través del qual els ciutadans poden exercir el seu dret d’accés a la informació, als serveis i als tràmits electrònics de la Corporació. Des d’aquesta plataforma, el ciutadà podrà fer tràmits o realitzar consultes sense haver d’assistir presencialment a les oficines municipals.

QUINS SERVEIS OFEREIX LA SEU ELECTRÒNICA?

Per mitjà de la Seu Electrònica el ciutadà pot realitzar alguns tràmits com sol·licitar una llicència d’obres, pagar un impost, consultar l’estat de tramitació dels seus expedients o rebre notificacions electròniques.

COM PUC UTILITZAR ELS SERVEIS DE LA SEU?

Heu de disposar d’un certificat electrònic per identificar-vos i accedir a la documentació personal disponible a través de la Seu.

QUI POT REALITZAR TRÀMITS ELECTRÒNICS?

La Seu Electrònica està dirigida a tots els ciutadans. L’únic requisit per a realitzar tràmits electrònics és que cal tenir un certificat digital admès a la Seu.

 

PATROCINI

 

QUÈ ÉS UN PATROCINI?

L’objectiu de la convocatòria és subscriure contractes privats de “patrocini”, és a dir, que generin un retorn publicitari de la marca Mallorca com a destinació turística.
Cal remarcar que un patrocini és un retorn publicitari, és a dir, posar un anunci a un esdeveniment o acció concreta. Per tant, l’element fonamental del contracte de patrocini és el retorn publicitari de la marca Mallorca.
L’objectiu és “promoció turística”, raó per qual la repercussió que es valora és, únicament, la nacional i internacional.
Únicament es valorarà la repercussió de l’acció des de la perspectiva de retorn turístic de la marca Mallorca i no del producte/esdeveniment en si mateix. És a dir, el que es valora és la repercussió per a la marca Mallorca que reflexa el clipping de l’esdeveniment, no el fet de donar a conèixer l’esdeveniment. Cal destacar també que en cap cas es valorarà el fet que es parli de Mallorca com a destinació de l’esdeveniment, això no es considera promoció turística.
Que es pot valorar:
– Que a la fotografia/ anunci, video … que es surti de l’esdeveniment aparegui la marca Mallorca(logotip)
– Que a l’article, noticia,… de l’esdeveniment es parli de Mallorca com a destinació turística. Aquí es pot fer de moltes maneres, però si és un article que no pagau, depèn de com ho enfoqui cada mitjà, per tant, aquesta és una part que no es pot controlar, no sabrem el que escriuran fins a que no s’hagi desenvolupat l’esdeveniment. És per aquest motiu que demanam un pla de comunicació, com a fórmula per valorar l’impacte que podrà tenir allò que organitzeu en funció de l’estratègia que l’organitzador tingui plantejada.

REGISTRE ELECTRÒNIC

QUÈ ÉS EL REGISTRE ELECTRÒNIC?

El registre electrònic és anàleg al registre presencial. Els ciutadans podran presentar documentació a l’Organisme a través d’aquest registre sense haver de perdre temps en desplaçaments i esperes, amb l’únic requisit d’identificar–se degudament de manera segura mitjançant qualsevol dels certificats digitals admesos.

Mitjançant el registre electrònic qualsevol procediment inclòs en el catàleg de tràmits de la Seu Electrònica es pot iniciar a través d’Internet.

COM FUNCIONA EL REGISTRE ELECTRÒNIC?

El ciutadà podrà emplenar la instància de sol·licitud des de la Seu mateixa i adjuntar tots els documents pertinents d’una manera intuïtiva gràcies a un assistent que el guiarà pas a pas. El registre electrònic admet, a més, la presentació de qualsevol altre tipus d’escrit i comunicació, com ara queixes i suggeriments, i permet al ciutadà decidir si vol ser notificat electrònicament o per mitjans tradicionals.

Un cop s’ha presentat la instància o document, l’aplicació genera automàticament l’anotació d’entrada en el registre electrònic de l’Organisme. Alhora, des de la Seu el ciutadà pot imprimir o guardar en el seu equip un justificant de recepció que permet acreditar legalment el contingut presentat: dades de l’anotació (número assignat, data i hora), dades relatives a la comprovació de la identitat del sol·licitant i una relació de tots els documents aportats.

ELS TRÀMITS ELECTRÒNICS. S’HAN DE FER EN ALGUN HORARI ESTABLERT?

No, els tràmits electrònics no tenen cap horari preestablert. Es podran realitzar els tràmits electrònics en qualsevol moment, 24 hores, els 365 dies de l’any.

ES POT FER UN TRÀMIT EN UN DIA INHÀBIL?

Sí, es pot fer un tràmit electrònic en un dia inhàbil, però a efectes legals, aquest s’entendrà realitzat a la primera hora del primer dia hàbil següent.

QUÈ ES CONSIDERA DIA INHÀBIL?

Són els dies marcats com a festius en el calendari oficial de la Seu.

TRÀMITS ELECTRÒNICS

ELS TRÀMITS QUE ES REALITZEN DES DE LA SEU TENEN LA MATEIXA VALIDESA QUE ELS REALITZATS DE FORMA PRESENCIAL?

Sí, els tràmits electrònics tenen la mateixa validesa que els realitzats de forma presencial.

COM PUC INICIAR UN TRÀMIT ELECTRÒNIC?

Des del catàleg de tràmits, un cop hem seleccionat el procediment que volem iniciar, cal accedir a tramitació electrònica i seguir els passos de l’assistent d’accés amb certificat digital.

Quan hàgim confirmat les dades de l’interessat, de la sol · licitud i, si s’escau s’hagi adjuntat la documentació necessària, es generarà un justificant de recepció que permetrà acreditar legalment el contingut presentat i les dades de l’anotació del Registre (data i hora oficial de la presentació).

QUÈ PASSA SI NO SÉ QUIN MODEL D’INSTÀNCIA HE D’UTILITZAR?

Cada procediment del catàleg de tràmits té la seva instància específica, si no sabeu quina instància correspon al tràmit que voleu iniciar, utilitzeu el model d’instància general.

COM PUC SABER L’ESTAT DEL MEU EXPEDIENT?

A través de la carpeta electrònica, a la secció «consultes d’expedients» el ciutadà podrà consultar l’estat dels expedients amb què està relacionat en qualitat d’interessat o de tercer. Des d’aquí també pot aportar nous documents, canviar les seves dades d’identificació i descarregar els documents emesos i aportats a l’expedient.

CARPETA ELECTRÒNICA

¿QUÈ ÉS LA CARPETA ELECTRÒNICA?

És un espai on l’interessat pot relacionar-se amb l’organisme, permetent agilitzar les gestions amb l’Administració.

¿COM ES POT ACCEDIR A LA CARPETA ELECTRÒNICA?

Els interessats poden accedir a través dels certificats digitals admesos a la seu.

QUEIXES O SUGGERIMENTS

COM PUC PRESENTAR UN SUGGERIMENT O UNA QUEIXA?

A través de la tramitació des de la Seu, del procediment de queixes i suggeriments.

VALIDACIÓ DE DOCUMENTS

EN QUÈ CONSISTEIX LA VALIDACIÓ DE DOCUMENTS?

A través de la tramitació des de la Seu, del procediment de queixes i suggeriments.

Organisme són autèntics, plenament vàlids i no han patit alteracions.

Tots els documents signats electrònicament en l’aplicació incorporen un codi de verificació generat automàticament.

D’aquesta manera, quan s’imprimeix una còpia en paper, el codi de verificació actua com a «localitzador» del document de l’arxiu electrònic de l’Organisme, donant al document en paper la consideració de còpia autèntica amb caràcter general legal.

Si un ciutadà o una altra administració reben la còpia en paper, poden verificar l’autenticitat del document de forma molt senzilla.

Només cal que accedeixin a la Seu Electrònica de l’Organisme en la secció «validar documents» i teclegin el codi d’identificació. En aquell mateix moment podran descarregar la versió original del document en format electrònic i comprovar-ne l’autenticitat.

TAULER D’ANUNCIS

QUINA FUNCIONALITAT TÉ EL TAULER D’ANUNCIS ELECTRÒNIC?

El tauler d’anuncis electrònic permet substituir o complementar la publicació en el tauler d’anuncis tradicional, amb totes les garanties, ja que és possible signar i segellar electrònicament els documents per a garantir la data de publicació i la seva inalterabilitat al llarg del temps.

D’aquesta manera s’afavoreix l’accés a la informació, ja que el ciutadà podrà consultar el tauler d’anuncis electrònic des d’Internet, evitant desplaçaments i facilitant la localització de documents d’una manera molt més senzilla i còmoda.

PERFIL DE CONTRACTANT

QUINA FUNCIONALITAT TÉ EL PERFIL DE CONTRACTANT?

És un servei que acredita, registra, diposita i posa a disposició del ciutadà mitjançant Internet tota la informació relativa a la contractació administrativa realitzada per l’Organisme, com ara anuncis de licitació, les adjudicacions, els plecs de contractació…

NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA

QUÈ ÉS UNA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA?

És el sistema que permet l’enviament de comunicacions escrites als interessats per un mitjà electrònic.

La notificació electrònica serà vàlida jurídicament a tots els efectes legals i com a tal, a partir de l’accés al seu contingut, s’iniciarà el còmput dels terminis que legalment s’estableixin.

QUAN S’ENTENDRÀ REALITZADA LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA?

La notificació s’entendrà practicada quan s’accedeixi al seu contingut.

L’interessat disposarà d’un termini de 10 dies naturals des de la posada a disposició de la notificació electrònica per accedir al seu contingut.

QUAN S’ENTÉN REBUTJADA LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA?

Si transcorren 10 dies naturals des de la posada a la disposició de la notificació sense que l’interessat hagi accedit al seu contingut, aquesta s’entendrà rebutjada.

El rebuig de la notificació tindrà els efectes estipulats en l’article 41.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques s’i entendrà efectuat el tràmit de notificació, seguint-se el procediment.

QUÈ ÉS UNA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA PER COMPAREIXENÇA?

Un cop emesa la notificació, els interessats reben de forma automàtica un missatge en el seu correu electrònic personal requerint la seva compareixença a la Seu. L’accés a la bústia electrònica és completament segur ja que es fa mitjançant identificació amb qualsevol dels certificats digitals admesos.

La consulta de les notificacions electròniques implica la descàrrega d’un justificant de recepció que certifica que la notificació s’ha efectuat.