Legal volíeu

De conformitat amb el sostenen les articles 10 i 11 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació de la informació i de com-electrà’nic, es posa de disposició dels usuaris i visitants la información legal relativa a l’entitat propietaris’ria del lloc ubicat a l’adreca d’Internet WWW.MALLORCAFILMCOMMISSION.NET

Titular de la web Call: 1. FUNDACIA MALLORCA TURISME-CIF G57594558-domicili: placa de l’Hospital, 4, 2n. 07012, PALMA, ILLES BALEARS-Tel-fon: 971 219 648 ACTIVITAT: Fundació

Ús del web lloc: les presents condicions d’ús welcke l’accés al lloc web www.MALLORCAFILMCOMMISSION.net i el seu ús. El utilització d’aquest web ens atribueix la condició d’usuari des del mateix moment de l’accés i l’inici de la navegació, accedeint a qualsevol dels seus continguts. Des d’aquest mateix moment, l’usuari accepta expressament aquestes condicions generals. Així mateix, l’usuari accepta les condicions particulars d’els diferents serveis que, a més a més, ofereix a la web.

L’usuari s’obliga, des de l’acceptació, a fer a ús del web, dels continguts i dels seus serveis Conla llei, els bons costums i l’ordre públic, fent servir la deliligence adequada a la Naturala del servei del qualdeix a través de la web.

Modificacions: L’entitat es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment tinc sentit ex volíeu, aquestes condicions. A aquests s’està procedint a la seva publicació i vís amb la màxima antelació possible. Al mateixa Way, es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sentit ex volíeu, la presentada i configuració del web.

Amb TERÇOS ENLLAOS: l’volíeu legal present és refereix només a la pàgina web i continguts de l’entitat, i no s’aplica als ca’OS o als llocs web de tercers accessibles a través del web. L’entitat no es fa responsable del contingut de cap dels webs de destinació d’un lla, ni cap lla’incls en un lloc web al s’arribi des del web de L’entitat.

propietat intel LECTUAL I INDUSTRIAL: tots els continguts del web són titularitat exclusius de l’entitat I, amb car-cter enunciatiu i no limitador, el disseny de l’fic, el codi font, el logotips, els textos, els’fics, les il-lustracions, les fotografies apareixen a la web. Així mateix, els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al web estan protegits per la Llei de propietat intel-lectual i industrial. La a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel-lectual esmentada, en qualsevol forma, i, en particular, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L’usuari te impossibili qualsevol ús no consentit qualsevol dels continguts totals o parcials que integrin el dretat de propietat intel-lectual o industrial de l’entitat en el lloc web i/o els seus conuttings.

L’entitat es reserva el dret a dur a terme qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que faci una acció que impliqui reproduïda, distribuïda, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, qual persevol procediment, tots o una part dels continguts del web i que constitueixi un infracció dels drets de propietat intel-lectual i/o industrial d’aquest.

Notificacions: als efectes de les presenta condicions generals, i per un qualsevol comunicat que després de necessà entre l’entitat i l’usuari, s’haur’de fer atén el correu electr. Les comunicacions de l’entitat a l’usuari es faran de conformitat amb les dades que aquesta hagi aportat en Register-se a la web. L’usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relateds amb la utilització del web i/o la contractació dels serveis que s’hi ofereixen, la utilització del correu electrònic’nic com a procediment v’lid per la remissió de les comunicacions esmentades.

DISPOSICIÓ APLICABLE. SUBMISSIa a la pell: Les presents conditiones es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en la qual no es troba disposi en aquest contracte en Sa’ria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondere i es sotmeten expressament als reclama i tribunals de Palma per per qualsevol controv. rsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presenta condicions contractuals.