Legal Avís

De conformitat amb el contend les articles 10 i 11 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació de la informació i de com-electr’nic, es posa de disposició dels usuaris i visitants the legal information relating to l’entitat propiet’ria del lloc ubicat a l’adreca d’Internet WWW.MALLORCAFILMCOMMISSION.NET

OWNER OF THE WEB CALL: 1. FUNDACIA MALLORCA TURISME – CIF G57594558 – Domicili: Placa de l’Hospital, 4, 2n. 07012, PALMA, ILLES BALEARS – Tel-fon: 971 219 648 ACTIVITAT: Fundació

Use the web lloc: les presents conditions d’ús regulen l’accés al lloc web WWW.MALLORCAFILMCOMMISSION.NET i el seu ús. The utilització d’aquest web us atribueix la condició d’usuari des del mateix moment de l’accés i l’inici de la navegació, accedeint a qualsevol dels seus continguts. Des d’aquest mateix moment, l’usuari accepts expressly aquestes general conditions. Així mateix, l’usuari accepta les conditions particular applicable als diferents serveis que ofereix l’entitat to the web.

L’usuari s’obliga, des de l’acceptació, a fer a ús del web, dels continguts i dels seus serveis conla la llei, els bons costums i l’ordre públic, fent serve the deliligence adequada a la naturala del servei del qualdeix through the web.

MODIFICATIONS: L’entitat is reserved the dret to modify, unilaterally, in qualsevol moment i sense previ avís, aquestes conditions. In aquests it is proceeding to the seva publicació i vís amb la maximum antelació possible. In the mateixa way, it is reserved the dret to modify, unilaterally, in qualsevol moment i sense previ avís, the presented i configuració del web.

AMB THIRDS ENLLAOS: The present legal avís is refereix only to the website i continguts de l’entitat, i no s’aplica als lla’os or als llocs web of third accessibles through the web. L’entitat is not responsible for the contingut de cap dels webs de destinació d’un lla, nor cap lla’ incls in a lloc web al s’arribi des del web de l’entitat.

PROPIETAT INTEL LECTUAL I INDUSTRIAL: Tots els continguts del web són titularitat exclusive de l’entitat i, amb car-cter enunciatiu i no limiter, the disseny gr’fic, the codi font, the logotips, the texts, the gr’fics, les il-lustracions, les fotografies appear on the web. Així mateix, els noms comercials, marques or signes distintius de qualsevol classe continguts on the web estan protegits per la Llei de propietat intel-lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel-lectual esmentada, in qualsevol forma, i, in particular, els drets de reproducció, distribució, comunicació public. L’usuari te prohibi qualsevol ús no consentit total or partial qualsevol dels continguts del web that integrate the dretat de propietat intel-lectual or industrial de l’entitat on the lloc web i/o els seus conuttings.

L’entitat es reserva el dret a dur a terme qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que faci a acció que impliqui reproduced, distributed, comercialització, transformació i, in general, qualsevol altra forma d’explotació, qual persevol procediment, tots or a part dels continguts del web i that constitueixi an infracció dels drets de propietat intel-lectual i/o industrial d’aquest.

NOTIFICATIONS: Als efectes de les presents general conditions, i per a qualsevol communicated that following necessria between l’entitat i l’usuari, s’haur’ de fer serve the correu electr. Les comunicacions de l’entitat a l’usuari es faran de conformitat amb les dades que aquest hagi aportat en register-se on the web. L’usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relateds amb la utilització del web i/o la contractació dels serveis que s’hi ofereixen, la utilització del correu electr’nic com a procediment v’lid per la remissió de les comunicacions esmentades.

APPLICABLE PROVISION. SUBMISSIa TO FUR: Les presents conditiones es regiran per la legislació espanyola, which will be applicable in which it is not disposi en aquest contracte en mat’ria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondere i es sotmeten expressament als jutjats i tribunals de Palma per resoldre qualsevol controv.rsia que pugui sorgir in the interpretation or execució de les presents contractual conditions.