Avís Legal

De conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es posa a disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l’entitat propietària del lloc web ubicat a l’adreça d’Internet WWW.MALLORCAFILMCOMMISSION.NET

TITULAR DEL LLOC WEB: 1. FUNDACIÓ MALLORCA TURISME – CIF G57594558  – Domicili: plaça de l’Hospital, 4, 2n. 07012, PALMA, ILLES BALEARS – Telèfon: 971 219 648  ACTIVITAT: Fundació

Ús correcte del lloc web: les presents condicions d’ús regulen l’accés al lloc web WWW.MALLORCAFILMCOMMISSION.NET i el seu ús. La utilització d’aquest web us atribueix la condició d’usuari des del mateix moment de l’accés i l’inici de la navegació, accedint a qualsevol dels seus continguts. Des d’aquest mateix moment, l’usuari accepta de manera expressa aquestes condicions generals. Així mateix, l’usuari accepta les condicions particulars aplicables als diferents serveis que ofereix l’entitat al web.

L’usuari s’obliga, des de l’acceptació, a fer un ús del web, dels continguts i dels seus serveis conforme a la llei, els bons costums i l’ordre públic, fent servir la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix a través del web.

MODIFICACIONS: L’entitat es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, aquestes condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del web.

ENLLAÇOS AMB TERCERS: El present avís legal es refereix únicament al web i continguts de l’entitat, i no s’aplica als enllaços o als llocs web de tercers accessibles a través del web. L’entitat no és responsable del contingut de cap dels webs de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en un lloc web al qual s’arribi des del web de l’entitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Tots els continguts del web són titularitat exclusiva de l’entitat i, amb caràcter enunciatiu i no limitador, el disseny gràfic, el codi font, els logotips, els textos, els gràfics, les il·lustracions, les fotografies i altres elements que apareixen en el web. Així mateix, els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma, i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts del web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat sobre el lloc web i/o els seus continguts.

L’entitat es reserva el dret a dur a terme qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que faci una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tots o una part dels continguts del web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’aquest.

NOTIFICACIONS: Als efectes de les presents condicions generals, i per a qualsevol comunicació que sigui necessària entre l’entitat i l’usuari, s’haurà de fer servir el correu electrònic. Les comunicacions de l’entitat a l’usuari es faran de conformitat amb les dades que aquest hagi aportat en registrar-se en el web. L’usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització del web i/o la contractació dels serveis que s’hi ofereixen, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió de les comunicacions esmentades.

LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ A FUR: Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà aplicable en el que no es disposi en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondre i es sotmeten expressament als jutjats i tribunals de Palma per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.