Entrevista personal – Tècnic/a Jurídic/a

Adjuntam els horaris de les entrevistes previstes per a la plaça de tècnic/a jurídic/a.

En cas de no poder assistir, pregam aviseu. La no presentació a l’entrevista s’entendrà com a renuncia a la mateixa.

DNICITA ENTREVISTA
43054323Wdia 09/10/2018 a les 09:30h
44328033Hdia 09/10/2018 a les 10:30h
43092673Bdia 10/10/2018 a les 09:00h
37334868A
43137316Bdia 09/10/2018 a les 11:30h
43075395Ydia 11/10/2018 a les 09:30h
43103869Ydia 09/10/2018 a les 12h
43134210Xdia 11/10/2018 a les 12:30h
43169440Gdia 10/10/2018 a les 12h
43166006Cdia 10/10/2018 a les 09:30h

ACTUALITAT