Expedient de contractació 03/2018 – Publicitat

Tipus de contractes: serveis
Procediment: obert
Tramitació: ordinària
Núm. exp.: 03/2018
Pressupost licitació: 148.760,33€ (IVA exclòs)
IVA: 31.239.67€
Pressupost total: 180.000 € (IVA inclòs)

Documentació General:

Data límit d’obtenció de documentació: 15/01/2018 a les 12:00h

Esmena d’errades:

Data límit d’obtenció de documentació: 12/01/2018 a les 14:00h
Data límit de presentació d’ofertes: 12/01/2018 a les 14:00h 

ADJUDICACIÓ

ACTUALITAT