Expedient de contractació 54/2017

Tipus de contractes: serveis
Procediment: obert
Tramitació: ordinària
Núm. exp.: 54/2017
Pressupost licitació: 82.644,63 € (IVA exclòs)
IVA: 17.355,37 €
Pressupost total: 100.000 € (IVA inclòs)

Documentació General:

Data límit d’obtenció de documentació: 02/03/2017
Data límit de presentació d’ofertes: 02/03/2017 a les 14:00h

ADJUDICACIÓ

ACTUALITAT