Expedient de contractació CO6/18 – Patrocinis

Tipus de contractes: serveis
Procediment: obert
Tramitació: ordinària
Núm. exp.: CO6/18
Pressupost licitació: 413.223,14 € (IVA exclòs)
IVA:  86.776,86 €
Pressupost total: 500.000 € (IVA inclòs)

Documentació General:

ADJUDICACIÓ:

ACTUALITAT