Expedient de contractació CO5/18 – Patrocinis

Tipus de contractes: serveis
Procediment: obert
Tramitació: ordinària
Núm. exp.: CO5/18
Pressupost licitació: 115.702,48 € (IVA exclòs)
IVA:  24.297,52 €
Pressupost total: 140.000 € (IVA inclòs)

Documentació General:

Data límit d’obtenció de documentació: fins exhaurir el pressupost o 15/05/2018

ADJUDICACIÓ:

 

FINALITZAT TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS EL 15/05/2018 A LES 14:00

ACTUALITAT