Expedient de contractació 05/2018 – Viatges

Tipus de contractes: serveis
Procediment: obert
Tramitació: ordinària
Núm. exp.: 05/2018
Pressupost licitació: 74.380,16 € (IVA exclòs)
IVA:  15.619,84 €
Pressupost total: 90.000 € (IVA inclòs)

Documentació General:

Data límit d’obtenció de documentació: 15/01/2018 a les 12:00h

Esmena d’errades:

Data límit d’obtenció de documentació: 12/01/2018 a les 14:00h
Data límit de presentació d’ofertes: 12/01/2018 a les 14:00h 

 

ADJUDICACIÓ

ACTUALITAT