Perfil del contractant

Perfil del contractant

Expedient de contractació CO11/18 – Patrocinis

Tipus de contractes: serveis
Procediment: obert
Tramitació: ordinària
Núm. exp.: CO11/18
Pressupost licitació: 165.289,26 € (IVA exclòs)
IVA:  34.710,74 €
Pressupost total: 200.000 € (IVA inclòs)

Documentació General:

* Per una errada material no hem inclòs a l’annex II A l’import sol·licitat al patrocini. Per favor, afegir en aquest annex la quantitat econòmica que es sol·licita. A més, s’ha d’incloure el clipping previst de la marca “Mallorca”. 

Resolució, Annex I i Annex II
Annex II A
Annex III
BOIB

FINALITZAT EL TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUD DE PATROCINIS